Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Więcej informacji można znaleźć tutaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy


 Ksi,ęgowa - Ogłoszenie o naborze ZSP w Stanicy.pdf

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

I. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanicy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

1. Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy
ul. Gliwicka 18
44-145 Stanica
gm. Pilchowice, powiat gliwicki

2. Nazwa stanowiska urzędniczego: główny księgowy
3. Nazwa stanowiska pracy zgodnie ze strukturą organizacyjną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanicy: główny księgowy
4. Liczba lub wymiar etatu: 3/4

II. Wymagania niezbędne (art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm.)
Kandydat:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
2. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
a. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości,
b. ukończył szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę
w księgowości,
c. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
6. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7. ma nieposzlakowaną opinię,
8. posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.

III. Wymagania dodatkowe:
1. Kursy doskonalące.
2. Doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach samorządowych.
3. Znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem.
4. Biegła znajomość obsługi programów płacowych.
5. Znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej.
6. Znajomość regulacji prawnych w zakresie:
– administracji samorządowej,
– kodeksu postępowania administracyjnego,
– ustawy o finansach publicznych,
– ustawy o rachunkowości,
– sprawozdawczości budżetowej,
– prawa podatkowego (w tym podatku VAT),
– Karty Nauczyciela,
– ustawy o zamówieniach publicznych,
– Kodeksu pracy,
– przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych.
7. Znajomość rozliczeń z ZUS – program PŁATNIK.
8. Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów związanych z finansami.
9. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
10. Umiejętność współpracy w zespole.
11. Odporność na stres.
12. Komunikatywność.
13. Wysoka kultura osobista.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Do podstawowych obowiązków głównego księgowego należy:
1. Prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanicy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
2. Kontrola dokumentów w sposób zapewniający:
a. właściwy przebieg operacji gospodarczych,
b. ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
c. sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
3. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:
a. terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
b. terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych
za to mienie,
c. terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
4. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza:
a. dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
b. gospodarce środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanicy,
c. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy,
d. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
e. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
5. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanicy.
6. Opracowanie planów finansowych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanicy.
7. Opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
a. zakładowego planu kont,
b. instrukcji obiegu dokumentów (dowodów kasowych),
c. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
8. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS.
9. Szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli.
10. Bieżąca ewidencja księgowa operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych.
11. Miesięczna analiza rozliczeń z tytułów zrealizowanych dochodów budżetowych
i wydatków budżetowych.
12. Szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości,
13. Współpraca z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek.
14. Archiwizacja dokumentów księgowych.
15. Biegłe posługiwanie się programami komputerowymi obsługującymi stanowisko pracy.
16. Przestrzeganie ustalonego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stanicy czasu pracy i dyscypliny pracy.
17. Z tytułu pełnionych obowiązków i wykonywanych czynności ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, karną i cywilną.
18. Zapewnienie w ramach swoich obowiązków służbowych prawidłowej realizacji kontroli zarządczej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stanicy.

V. Warunki pracy na stanowisku
1. Praca w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanicy.
2. Praca w godzinach 7.00-13.00.
3. Praca przy komputerze.
4. Codzienny kontakt telefoniczny.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W sierpniu 2019r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stanicy,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił „0”.

VII. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
Życiorys (CV) oraz list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z o ochronie danych osobowych” oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.
4. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy(zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia poświadczone przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy).
5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego – kserokopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie, ze nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
9. Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego
o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – dokument przedstawia jedynie osoba, której zostanie przedstawiona propozycja pracy).
10. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).
11. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

VIII. Informacje dodatkowe

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanicy lub przesłać na adres: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stanicy, 44-145 Stanica, ul. Gliwicka 18, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: główny księgowy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stanicy” w terminie do dnia 30 września 2019 r.
2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanicy po podanym terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
4. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
5. Oryginał wymaganych dokumentów należy przedstawić w przypadku wyboru
na stanowisko: główny księgowy.
6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanicy oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanicy.

IX. Informację przygotował:
mgr Roman Pinoczek
dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanicy
Stanica, dnia 12.09.2019 r.